BCS Meet Up (밋업)

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

BCS Meet Up (밋업)

BCS Meet Up (밋업)
   1) 참가대상 : BlockChain 관련 국∙내외 기업
   2) 운영기간 : 9. 17(월) / 14:00 ~ 15:00 [1일차]

                     9. 18(화) / 11:00 ~ 16:00 [2일차]
   3) 운영장소 : 서울 삼성동 코엑스 3층 D홀 전시장내 Conference B
   4) 프로그램 [1일차]


   4) 프로그램 [2일차]